Πολητική Απορρήτου - Orwak Hellas - Κερδοφόρα και αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τα δικαιώματά σας και εξηγεί πώς και γιατί η ΚΑΡΕΝΑ ΜΟΝ ΙΚΕ αντιπρόσωπος της ORWAK (εφεξής "η εταιρεία", "εμείς", "μας" ή "εμάς") επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου απευθύνονται σε: κάθε μέρος που εργάζεται ή εκπροσωπεί οποιονδήποτε από τους πελάτες, προμηθευτές ή άλλους επιχειρηματικούς εταίρους μας (και υπό αυτή την ιδιότητα έρχεται σε επαφή μαζί μας)- σε οποιονδήποτε αναζητά εργασία σε εμάς- και σε οποιονδήποτε επισκέπτεται τους ιστότοπους μας www.orwak.gr, www.karena.gr ("ιστότοπος") ή τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (εφεξής "ψηφιακά κανάλια") ή επικοινωνεί μαζί μας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Συνεπώς, διαφορετικά τμήματα της παρούσας πολιτικής θα ισχύουν και θα σας αφορούν ανάλογα με τη σχέση σας μαζί μας και τον τρόπο επικοινωνίας που επιλέξατε.

2. ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Κ.ΛΠ.

Έχουμε μια σοβαρή, νόμιμη και μακροπρόθεσμη προσέγγιση στο έργο μας σε θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Αυτό ισχύει όχι μόνο όσον αφορά τις επαφές με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, αλλά και με τους χρήστες και τους επισκέπτες του ιστότοπού μας, καθώς και με όσους επικοινωνούν μαζί μας μέσω των ψηφιακών μας καναλιών ή άλλων μέσων επικοινωνίας.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αισθάνεστε σίγουροι ότι το προσωπικό σας απόρρητο και το απόρρητο των άλλων ανθρώπων γίνεται σεβαστό και ότι επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σωστά και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων, ανεξάρτητα από την ιδιότητα με την οποία επικοινωνείτε μαζί μας ή μας παρέχετε τα δικά σας ή οποιουδήποτε άλλου προσωπικά δεδομένα.

3. ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Κ.ΛΠ.

Η ΚΑΡΕΝΑ ΜΟΝ ΙΚΕ, με διεύθυνση Αλκαμένους 3, Περιστέρι, Ελλαδα είναι ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή σχετικά με τα σχετικά δικαιώματά σας, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας βρίσκονται στο τέλος της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Είμαστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε χρησιμοποιούνται μόνο για τους προβλεπόμενους σκοπούς και προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Από τις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε ισχύ ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ1) εντός της ΕΕ/ΕΟΧ. Ο ΓΚΠΔ και τυχόν άλλοι ισχύοντες κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρονται στο παρόν ως οι ισχύοντες κανονισμοί προστασίας δεδομένων.

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης και μέχρι να υιοθετήσουμε και να καθιερώσουμε νέα ή αναθεωρημένη πολιτική απορρήτου, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που μια τέτοια τροποποίηση επηρεάσει εσάς ή τα δικαιώματά σας, θα ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που προβλέπεται για εμάς από τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

4. ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΟΥΣ;

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που μπορεί να συνδεθεί είτε άμεσα είτε, σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, έμμεσα με ένα ζωντανό φυσικό πρόσωπο. Παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα ονόματα, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι αριθμοί τηλεφώνου και οι διευθύνσεις IP.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνει οτιδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επομένως, οποιαδήποτε ενέργεια, αυτοματοποιημένη ή μη, που γίνεται σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να συνιστά επεξεργασία- για παράδειγμα, όταν αυτά συλλέγονται, καταχωρίζονται, οργανώνονται, δομούνται, αποθηκεύονται, αναπτύσσονται ή τροποποιούνται, παράγονται, διαβάζονται, χρησιμοποιούνται, διανέμονται μέσω μεταφοράς, διαδίδονται ή διατίθενται με άλλο τρόπο, προσαρμόζονται ή καταρτίζονται, περιορίζονται, διαγράφονται ή καταστρέφονται.

5. Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΠΌ ΕΜΆΣ

Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και γιατί;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφορετικούς σκοπούς ανάλογα με τη σχέση που έχετε μαζί μας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που εσείς οι ίδιοι έχετε επιλέξει να μας υποβάλλετε, συνηθέστερα στο πλαίσιο του επαγγελματικού σας ρόλου ως υπεύθυνος επικοινωνίας ή υπάλληλος που είναι υπεύθυνος για έναν από τους πελάτες, τους προμηθευτές ή άλλους συνεργάτες μας, ή εναλλακτικά όταν επικοινωνείτε μαζί μας για μια κενή θέση εργασίας. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα από κάποιον άλλον εκτός από εσάς- για παράδειγμα, όταν εσείς ή η εταιρεία που εκπροσωπείτε πρόκειται να συνάψετε ή έχετε ήδη συνάψει συμφωνία μαζί μας. Συλλέγουμε επίσης ορισμένες πληροφορίες αυτόματα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και των ψηφιακών καναλιών μας από εσάς.

Ωστόσο, δεν πωλούμε προσωπικά δεδομένα ούτε τα μοιραζόμαστε με τρίτους, εκτός εάν η εν λόγω κοινοποίηση ή διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της συμφωνίας μας μαζί σας.

Οι ακόλουθες ενότητες περιέχουν λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με το ποια ακριβώς προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και γιατί τα επεξεργαζόμαστε, γεγονός που εξαρτάται από το αν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ή άλλα ψηφιακά κανάλια, αν επικοινωνείτε μαζί μας ή αν αναζητάτε εργασία σε εμάς ή αν είστε πρόσωπο επικοινωνίας για έναν από τους προμηθευτές, τους πελάτες ή άλλους επιχειρηματικούς μας εταίρους.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται σε σχέση με τη χρήση των ψηφιακών καναλιών μας και των υπηρεσιών τους, θα τύχουν επεξεργασίας είτε από εμάς είτε από τους υπεργολάβους μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Για την προετοιμασία, τη διαχείριση και την εκπλήρωση συμφωνιών που αφορούν προϊόντα ή/και υπηρεσίες στις οποίες έχουμε συνάψει εμείς, η εταιρεία που εκπροσωπείτε ή/και εσείς.
  2. Προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή με την εταιρεία που εκπροσωπείτε μέσω υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, πωλητών ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  3. Για να διαχειριστούμε δραστηριότητες μάρκετινγκ, όπως εμπορικές εκθέσεις, εκθέσεις, διαγωνισμούς και νίκες σε διαγωνισμούς, όπου λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα πριν ή κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής αυτών των δραστηριοτήτων.
  4. Για σκοπούς μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής διαφημιστικού υλικού μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  5. Για τη λεγόμενη "κατάρτιση προφίλ" - δηλαδή την ανάλυση και ομαδοποίηση των επισκεπτών του ιστότοπου και των ψηφιακών καναλιών μας βάσει επιλογής, ιεράρχησης ή προτίμησης με σκοπό την παροχή σχετικών και προσαρμοσμένων πληροφοριών, συστάσεων, ενημερωτικών δελτίων και στοχευμένων προσφορών. Τα δεδομένα που προέρχονται από τη χρήση των διαφόρων διαφορετικών ψηφιακών καναλιών μας ενδέχεται να ενοποιηθούν για τον σκοπό αυτό, καθώς και για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.
  6. Για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και των ψηφιακών καναλιών μας και των υπηρεσιών που προσφέρουν.
  7. Προκειμένου να συντηρούμε, να αναπτύσσουμε, να δοκιμάζουμε και να βελτιώνουμε τον ιστότοπο και τα ψηφιακά μας κανάλια και τις τεχνικές πλατφόρμες πάνω στις οποίες παρέχονται.

6. Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES
Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και τα οποία χρησιμοποιούμε για να παρακολουθούμε τι κάνετε στον ιστότοπό μας. Υπάρχουν δύο τύποι cookies: τα μόνιμα cookies και τα cookies περιόδου λειτουργίας.

Μόνιμα cookies
Ένα μόνιμο cookie παραμένει στον υπολογιστή σας για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Στις ιστοσελίδες www.orwak. gr, τέτοια cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο την χρησιμοποιείτε εσείς ως επισκέπτης- για παράδειγμα, παρέχοντας δεδομένα σχετικά με το ποια άρθρα διαβάζονται περισσότερο και με τον τρόπο πλοήγησης των χρηστών στην ιστοσελίδα.

Cookies περιόδου λειτουργίας
Ένα cookie περιόδου λειτουργίας αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου περιήγησης. Τα cookies συνόδου διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Σε αυτόν τον ιστότοπο, τα cookies συνόδου χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό των πληροφοριών που παρέχετε κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας.

Εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση cookies, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε στις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να σας ζητάει κάθε φορά που ένας ιστότοπος προσπαθεί να τοποθετήσει ένα cookie στον υπολογιστή σας. Τα cookies που έχουν αποθηκευτεί προηγουμένως μπορούν επίσης να διαγραφούν από το πρόγραμμα περιήγησής σας - δείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης για περισσότερες πληροφορίες.

Μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε υψηλό επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα και λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, διάδοση ή καταστροφή.

7. ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑΣ Κ.ΛΠ.

Ανάλογα με το πλαίσιο, έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων.

Δικαίωμα ενημέρωσης Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε και να ζητάτε απόσπασμα των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
Σε περίπτωση που έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων δεδομένων.

Δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα αντίρρησης
Υπό ορισμένες συνθήκες έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από εμάς σε άλλη εταιρεία, αρχή ή οργανισμό. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για τα δεδομένα που εσείς οι ίδιοι μας έχετε υποβάλει.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ανά πάσα στιγμή στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται κατά παράβαση των εφαρμοστέων κανόνων προστασίας δεδομένων.

8. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
Ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω είναι η Καρενα Μον ΙΚΕ. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στείλτε μας επιστολή: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@karena.gr

Επιστολή: Καρενα Μον ΙΚΕ, Αλκαμενους 3, 13141 Περιστερι, Ελλαδα


All copyright Reserved Karena Mon IKE 2023
Επιστροφή στο περιεχόμενο